SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

Czas załatwienia formalności przedślubnych
Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej (zawsze u miejscowego proboszcza) najpóźniej trzy miesiące przed ślubem w celu rozważnego i spokojnego podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu, ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej i załatwienia formalności.

Zapowiedzi
Każde zamierzone małżeństwo należy podać do publicznej wiadomości, nie tylko z tej racji, że wierni są w sumieniu obowiązani wyjawić znane im przeszkody, ale także dlatego, że małżeństwo winno być faktem znanym wspólnocie parafialnej, do której należą narzeczeni.

Dokumenty
1. Metryka chrztu świętego wydana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza
2. Świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu)
3. Świadectwo z katechezy z ostatniej klasy
4. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
5. Dowód osobisty
6. Jeśli narzeczeni pragną zawrzeć małżeństwo konkordatowe dostarczają trzy egzemplarze zaświadczenia sporządzonego przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych. Odbiór takich zaświadczeń w USC w Sierakowicach prosi się dokonywać nie prędzej niż miesiąc przed ślubem.
Po zgłoszeniu się na 3 miesiące przed ślubem do kancelarii parafialnej ma miejsce spisanie protokołu kanonicznego, danie na zapowiedzi. Należy bezpośrednio po tym zgłoszeniu odbyć spowiedź świętą przygotowującą do sakramentu małżeństwa (Na początku spowiedzi powiedzieć iż jest to pierwsza spowiedź przedślubna).
Przed samym ślubem należy odbyć następną spowiedź w celu godnego przyjęcia sakramentu małżeństwa (Na początku spowiedzi powiedzieć iż jest to druga spowiedź przedślubna).
W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni spotykają się z księdzem błogosławiącym ich związek, po wcześniejszym ustaleniu terminu tego spotkania.

Świadek ślubu
Do spisania aktu ślubu potrzebne są dane świadków a mianowicie:
– Imiona (takie jak w dowodzie osobistym)
– Nazwisko,
– wiek,
– wyznanie,
– adres zamieszkania.
Godną rzeczą jest, aby ci, którzy zostali wybrania na świadków wcześniej odbyli również sakramentalną spowiedź, aby w czystości swego serca mogli towarzyszyć tym, przez których zostali wybrani i obdarzeni tak ogromnym zaufaniem.

OBRZĘD ZARĘCZYN I BŁOGOSŁAWIEŃ STWA NARZECZONYCH
Narzeczeni, ich rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i zaproszeni przyjaciele gromadzą się w domu jednego z narzeczonych w celu zawarcia zaręczyn oraz błogosławieństwa narzeczonych. Na ołtarzyku rodzinnym lub na stole umieszczamy krzyż lub czy obraz religijny, Biblię, świece i kwiaty, które nadają spotkaniu charakteru religijnego, bardziej radosnego i uroczystego. Obrzędowi może przewodniczyć ojciec lub matka jednego z narze­czonych. Spotkanie rozpoczynamy od znaku krzyża świętego.
P.W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W. Amen.

CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO
P. Bracia i siostry, posłuchajmy z uwagą Słów świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Kol 3,12-1
Bracia! Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość. cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem. jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam. tak i wy! Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. 1 wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

OBRZĘD ZARĘCZYN 
Narzeczony:
Kochani Rodzice, z wielką radością N. (np. Maria) i ja N. (np. Marek) pragniemy Wam uroczyście dzisiaj oświadczyć, że oboje się kochamy i pragniemy w najbliższym czasie zawrzeć sakrament mał­żeństwa. Dlatego prosimy Was, jako naszych Rodziców, abyście
ze­chcieli wyrazić Waszą zgodę na ten związek i nam pobłogosławić.

Narzeczona:
Ja również pragnę ze swej strony oświadczyć, że miłość nasza jest szczera, a wola zawarcia sakramentu małżeństwa prawdziwa, stąd prosimy bardzo serdecznie, abyście zechcieli uroczyście wyra­zić Waszą zgodę i odtąd traktować N (np. Marka) i mnie N Inp. Marię) jako narzeczonych, otoczyć nas modlitwą i serdeczno­ścią, oraz udzielić rodzicielskiego błogosławieństwa, byśmy do­brze przygotowali się do naszego ślubu.
Ojciec lub matka jednego z narzeczonych:
P. N (np. Marku) i N (np. Mario), jako wasi rodzice cieszymy się, że odszukaliście siebie i odkryliście wielki skarb miłości jaki Pan Bóg wlał w serce każdego z was. Akceptujemy waszą wolę i pragniemy wam jako narzeczonym udzielić naszego błogosławieństwa.
Przewodniczący kontynuuje obrzęd mówiąc: MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
P. Bóg Ojciec Wszechmogący niech to sprawi, abyście wzra­stali w Jego miłości i niech was zachowa w swojej łasce i pokoju.
Chrystus niech was oczyści od wszelkiego grzechu i zjedno­czy ze sobą w Eucharystii.
Duch Święty niech oświeci wasze serca i umocni waszą wiarę, nadzieję i miłość, która jest więzią wszelkiej doskonałości.
W. Amen.
Rodzice czynią na czole narzeczonych znak krzyża kciukiem prawej ręki i przekazują im pocałunek pokoju. Po czym następuje

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PIERŚCIONKA (ÓW)

P. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, + pobłogosław ten zarę­czynowy pierścionek (te zaręczynowe pierścionki). Niech on (one) będzie (będą) dla N i N znakiem wiecznej i ofiarnej miłości, jaką Ty nas wszystkich umiłowałeś. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
Narzeczony wręcza swojej narzeczonej pierścionek zaręczynowy. Wszyscy obecni mogą teraz złożyć zaręczonym życzenia. Obrzęd kończy się wspólną modlitwą: P.
P. Polećmy Parę Młodych i nas wszystkich szczególnej opiece Matki Najświętszej, odmawiając: Pod Twoją obronę, uciekamy się …

ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU
Przewodniczący, a wraz z nim wszyscy zgromadzeni, czyniąc na sobie znak krzyża świętego, mówi:
P, + Niech nam Bóg błogosławi, strzeże od wszelkiego zła i do­prowadzi nas do życia wiecznego. W. Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PARY MŁODYCH PRZED ŚLUBEM
Zgodnie z polską tradycją, zanim młodzi wyruszą do kościoła, aby w czasie liturgii zawrzeć sakrament małżeństwa, proszą swoich rodziców o błogosławieństwo. Obrzęd ten jest bardzo krótki, gdyż jest on początkiem pięknej liturgii sakramentu małżeństwa, która odbywać się będzie w kościele parafialnym.
Na stole ustawiamy obraz lub figurkę (Pana Jezusa, Maryi lub świętego patrona), zapalone świece chrzcielne lub inne, wianek i wiązan­ka ślubna, a także Biblia i woda święcona z kropidłem

OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Po przygotowaniu się pary młodych jeden z rodziców, przewodnicząc obrzędowi błogosławieństwa, żegnając się mówi:
P. + W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Pan młody lub panna młoda, tymi słowami, prosi rodzi­ców obojga stron o błogosławieństwo:
Kochani Rodzice! Jesteśmy głęboko przekonani, że bez Wa­szego błogosławieństwa nie możemy dostąpić również błogosła­wieństwa Bożego, dlatego bardzo serdecznie prosimy, abyście zechcieli nam pobłogosławić na nową drogę naszego życia we wspól­nocie małżeńskiej.
Ktoś z obecnych odczytuje poniższy tekst słowa Bożego. (zaleca się odczytanie z Biblii)
P. Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Jana. J 15,9-12
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział do swoich uczniów: ?Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wy­trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przyka­zania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przy­kazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. tak jak Ja was umiłowałem?.
Oto słowo Pańskie.
W. Chwała Tobie, Chryste.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Młodzi klękają przed rodzicami, a jeden z nich jako szafarz, mając ręce złożone, mówi:
P. Wszechmogący Boże, Najlepszy nasz Ojcze! Bądź uwielbiony za miłość, którą wzbudziłeś w naszych sercach. Prosimy Cię pobłogosław (N. i N)., których złączyłeś w Two­jej miłości. Niech będą dla świata żywym obrazem miłości Chrystu­sa i Kościoła. Dozwól im razem doczekać szczęśliwej starości i ob­darz potomstwem, a błogosławieństwo Twoje, Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty, niech zstąpi na nich i pozostanie na zawsze. Amen.
Rodzice czynią na czołach pary młodej kciukiem znak krzyża św. i przekazują pocałunek pokoju.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO WIANKA I WIĄZANKI ŚLUBNEJ
P. Panie i Boże, twórco wszelkiego piękna, pobłogosław ten wianek i kwiaty, które są znakiem nowego życia, jakim nas obdarowujesz, spraw aby słudzy Twoi, którzy dzisiaj zawrą sakramentalny związek małżeński, żyli zawsze w Twojej łasce i okazywali Ci wdzięczność za powołanie ich do wspólnoty życia i miłości. O to Cię prosimy, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wszystkich pokropić wodą święconą. Po odmówieniu po­niższej lub innej modlitwy wszyscy wyruszają do kościoła.

P. Polećmy Parę Młodych i nas wszystkich szczególnej opiece Matki Najświętszej, odmawiając:

Pod Twoją obronę, uciekamy się …


Dla małżonków i przygotowujących sie do małżeństwa polecamy interesujące adresy katolickich stron:

www.szansaspotkania.net